Algemene leveringsvoorwaarden EuroherbsPharmacy BV


1. Geldigheid
Deze Algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en leveringen. In deze voorwaarden wordt met ‘Euroherbs’ bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EuroherbsPharmacy BV gevestigd te Pijnacker, Nederland. De koper kan zich niet beroepen op afwijkende of strijdige voorwaarden welke zouden kunnen voorkomen in correspondentie, documenten, bestelbonnen, formulieren e.d. van de koper.

2. Overeenkomst
Een overeenkomst, hoe dan ook genaamd, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Euroherbs. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Euroherbs, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3. Levering
Bestellingen kunnen per fax, e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden aan Euroherbs. Euroherbs zal naar beste vermogen een zo snel mogelijke levertijd in acht nemen. Bij niet tijdige levering dient Euroherbs in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund. Euroherbs houdt zich het recht voor om de te leveren hoeveelheid te verminderen of uit te voeren leveringen te annuleren, indien blijkt dat de te verkopen producten door leveranciers van Euroherbs niet of niet in voldoende mate aangeleverd worden. Dit geeft de koper echter niet het recht om schadevergoeding te vorderen.

4. Prijzen/Betaling
Alle prijzen luiden in Euro (€) en zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. Iedere zending producten dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Indien koper enige betalingstermijn overschrijdt is deze steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Euroherbs behoudt zich het recht voor, naast andere rechten en rechtsmiddelen, verdere leveringen onder de overeenkomst op te schorten in het geval dat koper een zending producten niet op de daartoe vastgestelde datum heeft betaald. Als op die datum geen betaling is verricht, is koper, onverminderd andere rechten van Euroherbs, over de periode die verstreken is na genoemde datum rente verschuldigd over het te betalen bedrag. In dat geval is wederpartij aan Euroherbs een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente per maand waarbij elk gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Als koper niet, niet volledig of niet op tijd betaalt, komen alle door Euroherbs te nemen maatregelen, zowel in als buiten rechte, voor zover deze ertoe dienen of kunnen dienen koper tot betaling de doen overgaan, voor rekening van koper, met een minimum van € 40,- per factuur. Bestellingen welke op verzoek worden geleverd aan derden (bv. therapeut voor patiënt); zijn en blijven de verantwoordelijkheid van besteller/opdrachtgever tot volledige betaling incl. daaruit voortvloeiende kosten heeft plaatsgevonden. 

5. Bestelbedragen
Verzendkosten op basis van actuele kosten.

6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang koper de koopprijs niet volledig heeft betaald, blijven de producten eigendom van Euroherbs, en is koper niet bevoegd de producten door te verkopen.

7. Reclame en aansprakelijkheid
Bij de levering van de producten dienen deze door de koper grondig te worden gecontroleerd op volledigheid en/of gebreken. Koper is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken binnen 5 dagen na levering schriftelijk op te geven, bij gebreke waarvan de producten worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. Terugzending van de betreffende producten mag slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Euroherbs. Aangebroken producten/verpakkingen worden niet teruggenomen. De aansprakelijkheid van Euroherbs jegens koper ter zake van geleverde producten is beperkt tot vervanging van geleverde ondeugdelijke producten, waarbij de kosten voor rekening van Euroherbs komen. De omvang van haar aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende overeenkomst. Koper vrijwaart Euroherbs tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (gebruik van) de door Euroherbs geleverde producten, tenzij deze schade ingevolge een toerekenbare tekortkoming voor rekening van Euroherbs dient te komen. In beginsel worden geleverde producten niet teruggenomen. Euroherbs is een zusteronderneming van De NatuurApotheek en maakt bij een klacht gebruik van de klachtenregeling van De NatuurApotheek.

8. Overmacht
Indien er aan de zijde van Euroherbs sprake is van overmacht waardoor zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is Euroherbs gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden aanhoudt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onverwijld na het ontstaan van de overmachtsituatie dient Euroherbs koper daarvan op de hoogte te stellen. Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die niet aan Euroherbs kan worden toegerekend waardoor Euroherbs geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt in de nakoming van haar verplichtingen of waardoor nakoming in redelijkheid niet van Euroherbs kan worden verlangd. Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van Euroherbs en haar leveranciers, transportproblemen, storingen in de telecommunicatie, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand of explosie.

9. Toepasselijk recht; rechterskeuze
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of in verband daarmee ontstaan, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Euroherbs haar zetel heeft, onverminderd Euroherbs recht om koper voor de rechter bevoegd voor kopers woonplaats te dagen.

Simpelveld, oktober 2023


Wij garanderen de hoogste kwaliteit en zuiverheid van alle grondstoffen.